ភ្នំពេញ៖ ទីភ្នាក់ងារសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារកូរ៉េ (KOSHA) បានសម្រេចបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយពង្រឹងសុវត្ថិ ភាព និងសុខភាពការងារជាមួយកម្ពុជាជាលើកទី៤ រយៈពេល៣ឆ្នាំទៀត (២០១៩-២០២២) ក្រោយអនុវត្តចំនួន ៣លើកមកហើយតាំងពីឆ្នាំ២០១០មក។  ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងលោក ហ៊ុយ ហានសុង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ ជាមួយលោក Chuil-woo LEE អនុប្រធានទីភ្នាក់ងារ KOSHA របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នាថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប។

គោលបំណងនៃការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារនេះ គឺដើម្បីគាំទ្រ និងកសាងសមត្ថភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារ ព្រមទាំងរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរ។ ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង៣លើកកន្លងមក ភាគីទាំងពីក៏បានបញ្ជូនអ្នកជំនាញ និងបណ្ដុះ បណ្ដាលជនបង្គោលទៅវិញទៅមកផងដែរ។

ទីភ្នាក់ងារ KOSHA មួយនេះបានជួយកម្ពុជាច្រើន ណាស់ ក្នុងនោះមានដូចជា៖
១. ការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារ តាមរយៈការដកស្រង់ស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។
២. ការបញ្ជូនអ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាព និងសុខភាពមកបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីផ្នែកសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារកម្ពុជា។
៣. ការរៀបចំផលិតខិតបណ្ណណែនាំ ស្លាកសញ្ញាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងលើកការយល់ដឹងស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារដល់កម្មករនិយោជិតនៅកន្លែងធ្វើការ។
៤. ចែករំលែកព័ត៌មាន ឯកសារបច្ចេកទេស និងឧបករ ណ៍ពាក់ព័ន្ធសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារដល់ក្រសួង ការងារ៕